Bookmark and Share Add to Favorites     บอร์ดรวมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

CRF-JUNIOR

 

 

รายละเอียดการอบรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อ 

1.เพื่อเตรียมความเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับคนหนุ่มสาว / คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่ต้องการมีแนวความรู้เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และทำการศึกษาต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการทำฟาร์มรังนกให้สามารถนำ ไปเสริมสร้างในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ สร้างความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะก้าวไปสู่ ผู้ประกอบการฟาร์มรังนกแอ่น (CRF) ต่อไปได้อย่างมีประสิทธภาพ

2.เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อระดม ความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์  

เนื้อหาสาระ

1. การเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง ในลักษณะฟาร์ม
2. แนวคิดการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

WORKSHOP I : การดูงาน 

3. PRODUCTS IN REAL ESTATE

4. ที่ดิน / สิทธิ / LOCATION

5. กฎหมายข้อบังคับ

6. ARCHITECTUAL DESIGN & APPRICIATION 

WORKSHOP II : เลือก PRODUCT ? WORKSHOP
7. ทฤษฎีด้านการตลาด REAL ESTATE
8. SURVEY วิเคราะห์ตลาด SUPPLY & SURVEY
9. LANDS DESIGN APPRICIATION

* PRODUCT

* QUESTIONAIRE SURVEY / SUPPLY SIDE

* จุดขาย / ราคา /คู่แข่ง

* TOURISE

* NEW GENERATION

10. ต้นทุน กำไร / ขาดทุน

11. การเมืองกับ REAL ESTATE

12. GREEN / ENVIRONMENT 

WORKSHOP III : เก็บข้อมูลเบื้องต้น 

13. FIELD TRIP  ชะอำ / หัวหิน

14. TOURISM IN REAL ESTATE 

15. Swiftlet Framing House


4.FINAL WORKSHOP 

o PRODUCT
o D / S
o ผลจาก SURVEY
o SWOT
o เสนอแนะ

5.การลงมือปฎิบัติจริง

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรม จะต้องอ่านเอกสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนกนางแอ่นกินรังขาว.. ซึ่งจะจัดส่งไปให้ก่อนเข้ารับการอบรม.. 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ และไม่เคยทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
  • อายุเฉลี่ยประมาณ 20  35 ปี
  • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (หรือจบใหม่ เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
  • เจ้าของที่ดิน อาคาร (ลูก และหลานเจ้าของที่ดินที่ต้องการจะพัฒนาที่ดินของตนเอง)
  • ผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจ จะซื้อ  จะขายอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ และถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร CRF ในอนาคต 

การชำระเงิน

  ใบสมัครจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อท่านชำระค่ามัดจำ..ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดชำระเงินมัดจำ ...ตามชื่อบัญชีข้างต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารการลงทุนโครงการอสังหาริม ทรัพย์เบื้องต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนดำเนินการจัดทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์โครงการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมาย

2.ตอบสนองนโยบาย การให้วิชาการแก่สังคมทั้งจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมฟาร์มรังนก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในที่สุด

3.สร้างเครือข่าย ผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน? เพื่อสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เฉพาะกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมฟาร์มรังนก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสานต่อในการเชื่อมโยงเข้าสู่การอบรมหลักสูตร Ph.D ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตารางการอบรม

 

ตัวอย่างการเรียกนก วันแรก ของผู้เข้าอบรม