Bookmark and Share Add to Favorites     บอร์ดรวมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

โอกาสจากวิกฤตรังนก #2

 

ตอน..สร้างความสำเร็จ..

 

สร้างสิ่งที่เราอยากจะเห็นขึ้นมา..

 

..สิ่งที่ผมอยากจะเห็น..คือ..ประเทศไทยเป็นกลางการค้า "รังนก"

1.มีหลักการการประกันราคา  2. มีมาตรการพัฒนาคุณภาพ"รังนก"ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

...................................................... 

หนึ่งในธุรกิจที่คาดว่าเติบโตสูงเมื่อเปิด AEC คือ สินค้าเพื่อสุขภาพ (Organic & Functional food) สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆโดยเฉพาะ "รังนก" ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคควรมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในการค้า มีเครื่องหมายหรือมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

...................................................... 

 สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย

......................................................

ศักดิ์ศรีและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย

 

ให้ท่านมากกว่าที่คิด...
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกเพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนกของประเทศ ตลอดเวลาของการบริการสมาชิกสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการของสมาชิกและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคต่างประเทศ ทำให้บริการสู่สมาชิกเป็นไปตามพันธกิจของสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย และจะปรับปรุงให้ขยายตัวด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

คุณภาพบริการ คืองานของเรา
คุณภาพบริการของสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย อยู่ในระดับมาตรฐานโดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพที่ว่า “ศูนย์รวมอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกไทย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพบุคลากร” โดยทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เสียสละ และทุ่มเทร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกของประเทศให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

สิทธิบัตร/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย..ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในการใช้สิทธิ์ ของสิทธิบัตร เกี่ยวกับฟาร์มรังนก จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย ได้ชำระค่าลิขสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์ แทนสมาชิกในราคาเหมาจ่าย..และ ให้บริการออกใบอนุญาตแก่สมาชิก และ เป็นผู้ประสานงานหากเกิดมีกรณีพิพาทว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรการเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังในลักษณะฟาร์ม

สิทธิพิเศษพิเศษอันเพริศพราว
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทยให้บริการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมการประกอบการ เช่น การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการตรวจสอบสินค้า การออกแบบใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 20 – 25% ต่ำกว่าที่เรียกเก็บทั่วไป และยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

จัดหาและแนะนำแหล่งเงินทุน
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย ให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการแหล่งเงินทุนที่จะสร้างฟาร์มรังนก แหล่งเงินกู้จากสมาคมฯ ๑.สมาชิกจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน ๒.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯครบตามระยะเวลา (ตามรายละเอียดเงื่อนไข) ๓.ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการฟาร์มรังนก แหล่งเงินกู้จากสถานบัตรการเงินของรัฐ สมาคมฯจะออกหนังสือรับรอง และประสานงานไปยัง สถาบันการเงินฯ (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ)

เชิญร่วมก้าวไกลไปกับ ส.อ.ร.ท. ตั้งแต่วันนี้! 
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” ในการสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาอุตสาหกรรมรังนกไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สู่อนาคตสดใสของเศรษฐกิจไทย
สมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และนำเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทยตามลำดับ

......................................................

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

 1. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรมฟาร์มรังนก พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
 2. การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรังนก ผ่านสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย
 3. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสมาคมส่งเสริมอุตสาหรรมฟาร์มรังนกประเทศไทย
 4. การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก
 5. ให้บริการออกหนังสือรับรอง "สิทธิบัตรฟาร์มรังนก"
 6. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพรังนก ว่าได้ผ่าน มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
 7. ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม
 8. การประกันราคา "รับซื้อรังนก" 
 9. จัดหาแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 10. ได้รับวารสาร Swiftlet Farming Industry Focus จำนวน 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 11. ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 12. ได้รับส่วนลดพิเศษ
  • เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15% - 20%
  • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20%
  • ตรวจคุณภาพน้ำ ลด 20%
  • เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
  • ซื้อสื่อวิชาการ หรือ CD ROM ลด 35%
  • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%

 ......................................................

1. ประเภทสมาชิกสามัญ
  1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน-ฟาร์มรังนก มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
    1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
    1.1.3 งบกำไรขาดทุนสำหรับโรงงาน
  1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
2. ประเภทสมาชิกสมทบ
  2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    2.2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.2.2 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2.3 ต้องมีสมาชิกฯ เป็นผู้แนะนำหรือให้การรับรอง

......................................................

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน ทีดี้..รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสามัญ..เป็นกรณีพิเศษ

 

 ......................................................

จากวิกฤต..ก็กลายเป็นโอกาส..สุดท้าย ขึ้นอยู่กับกรอบความคิด..ของคุณจะร่วมเขียนประวัติศาสตร์ด้วยกันมั้ย 

..............................................

 

ด้วยจิตคารวะ

วิสุทธิ์

27-04-2556

ดอยช้าง อ.แม่สรวย เชียงราย

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน